De Markt en Overheid Test
Deel 2 Economische activiteiten test
  1. Is de wet van toepassing op uw organisatie? Maak een inventarisatie van economische activiteiten en overheidsbedrijven.

  2. Is de wet van toepassing op uw economische activiteiten?

  3. Geldt de wet voor de steun die u verleent aan uw overheidsbedrijf?

Aanbieden van goederen of diensten

Heeft de activiteit betrekking op het aanbieden van goederen of diensten aan andere bestuursorganen of overheidsbedrijven die zijn bestemd voor de uitvoering van een Publiekrechtelijke taak?

Toelichting

Uw organisatie vraagt zich mogelijk af of het aanbieden van goederen of diensten aan andere overheden of overheidsbedrijven onder de Wet Markt en Overheid valt. In de Wet Markt en Overheid is voor sommige van deze gevallen een uitzondering opgenomen. Indien uw organisatie aan andere overheden of overheidsbedrijven goederen of diensten levert voor zover die bestemd zijn voor de uitvoering van een Publiekrechtelijke taak is de Wet Markt en Overheid niet van toepassing.

Te denken valt aan de drukkerij van een provincie die voorlichtingsbrochures (ten behoeve van de Publiekrechtelijke taak) drukt voor andere gemeenten. Er is sprake van een Publiekrechtelijke taak als de taak een Publiekrechtelijke basis heeft, dat wil zeggen de taak moet in wetgeving of een besluit van het bestuursorgaan zijn vastgelegd. Soms is bij overheidsoptreden op voorhand duidelijk dat er sprake is van een Publiekrechtelijke taak, zoals bij de uitoefening van een overheidsprerogatief. Veelal zal van geval tot geval moeten worden bepaald of het overheidsoptreden is ter uitoefening van een Publiekrechtelijke taak.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze uitzondering is artikel 25h, lid 2, Mededingingswet. De tekst van dit artikel luidt:
"Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het aanbieden van goederen of diensten door bestuursorganen aan andere bestuursorganen of aan overheidsbedrijven voor zover deze goederen of diensten zijn bestemd voor de uitvoering van een Publiekrechtelijke taak."