De Markt en Overheid Test
Deel 1 Inventarisatie
  1. Is de wet van toepassing op uw organisatie? Maak een inventarisatie van economische activiteiten en overheidsbedrijven.

  2. Is de wet van toepassing op uw economische activiteiten?

  3. Geldt de wet voor de steun die u verleent aan uw overheidsbedrijf?

Inventariseer uw economische activiteiten

Wat zijn economische activiteiten?

Economische activiteiten zijn activiteiten die een overheid uitvoert als zij producten of diensten aanbiedt op een bepaalde markt. Een overheid zamelt bijvoorbeeld bedrijfsafval in of verhuurt kantoorruimte.

ACM heeft een lijst opgesteld met voorbeelden van economische activiteiten.

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen of activiteiten economisch van aard zijn. Dat hangt van de omstandigheden af. Die kunnen per situatie verschillen. Een belangrijk criterium hierbij is of de activiteiten ook door een particuliere onderneming kunnen worden uitgevoerd. Is dat het geval? Dan is er sprake van een economische activiteit. Het Europese Hof van Justitie heeft dit criterium vaak gebruikt, zo blijkt uit de jurisprudentie.

Is er op dit moment geen particuliere onderneming actief op de markt? Maar zou dat in de toekomst wel kunnen gebeuren? Dan is er volgens het Hof ook sprake van een economische activiteit. Een gemeente doet bijvoorbeeld zelf de exploitatie van het gemeentelijke zwembad. In de toekomst kan er een bedrijf komen die dat ook wil doen. Het is dus een economische activiteit.

Analyse begrip economische activiteit

ACM heeft in een analyse het begrip "economische activiteit" nader toegelicht. Deze analyse kan u helpen met de beantwoording van de vraag of een bepaalde activiteit economisch van aard is. De analyse bevat ook verwijzingen naar uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Hebt u de economische activiteiten in kaart gebracht?


Inventariseer nu uw overheidsbedrijven