De Markt en Overheid Test
Deel 1 Inventarisatie
  1. Is de wet van toepassing op uw organisatie? Maak een inventarisatie van economische activiteiten en overheidsbedrijven.

  2. Is de wet van toepassing op uw economische activiteiten?

  3. Geldt de wet voor de steun die u verleent aan uw overheidsbedrijf?

Inventariseer uw overheidsbedrijven

Wat zijn overheidsbedrijven?

Overheidsbedrijven zijn bedrijven waarin de overheid beleidsbepalende invloed heeft. Wat is beleidsbepalende invloed?

Er zijn 3 situaties waarbij er sprake is van beleidsbepalende invloed:

1. Een overheid heeft meer dan 50% van de stemrechten. Al dan niet samen met een of meer andere overheden.

Voorbeeld: Gemeente A heeft 20% van de aandelen van een overheidsbedrijf en ook 20% van de stemrechten. Gemeente B heeft 45% van de aandelen en 45% van de stemrechten. Zij hebben samen 65% van de stemrechten en dus (samen) beleidsbepalende invloed.

2. Een overheid is bevoegd om meer dan de helft van de leden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan te benoemen. Al dan niet samen met een of meer andere overheden.

3. Een overheid kan een bindende voordracht (laten) doen voor de benoeming van meer dan de helft van de leden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan.

Voorbeeld: een waterschap heeft samen met twee gemeenten het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van twee van de drie bestuursleden van een stichting.

Landelijke voorbeelden van overheidsbedrijven zijn de NS en het Havenbedrijf Rotterdam. Maar ook op lokaal niveau zijn er veel overheidsbedrijven. Deze namen vaak de vorm aan van een B.V. of een stichting. Denk bijvoorbeeld aan de lokale bibliotheek. Of aan het verzelfstandigde gemeentelijke afval- of vervoerbedrijf.

Hebt u alle economische activiteiten en alle overheidsbedrijven in kaart gebracht? Test dan in deel 2 of de Wet Markt en Overheid van toepassing is op uw economische activiteiten. En test in deel 3 of de steun die u verleent aan uw overheidsbedrijven is toegestaan op basis van de Wet Markt en Overheid.